Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Industrial programming >> Python

Python-operators

Python-operators

In deze tutorial leer je alles over verschillende soorten operators in Python, hun syntaxis en hoe je ze kunt gebruiken met voorbeelden.

Video:Operators in Python

Wat zijn operators in python?

Operators zijn speciale symbolen in Python die rekenkundige of logische berekeningen uitvoeren. De waarde waarop de operator werkt, wordt de operand genoemd.

Bijvoorbeeld:

>>> 2+3
5

Hier, + is de operator die de optelling uitvoert. 2 en 3 zijn de operanden en 5 is de uitvoer van de bewerking.


Rekenkundige operatoren

Rekenkundige operatoren worden gebruikt om wiskundige bewerkingen uit te voeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, enz.

Operator Betekenis Voorbeeld
+ Twee operanden of unaire plus toevoegen x + y+ 2
- Trek de rechter operand van de linker of unaire min af x - y- 2
* Vermenigvuldig twee operanden x * y
/ Verdeel de linker operand door de rechter (altijd resulteert in float) x / y
% Modulus - rest van de deling van de linker operand door de rechter x % y (rest van x/y)
// Vloerdeling - deling die resulteert in een geheel getal aangepast naar links in de getallenlijn x // y
** Exponent - linker operand verheven tot de macht van rechts x**y (x tot de macht y)

Voorbeeld 1:rekenkundige operatoren in Python

x = 15
y = 4

# Output: x + y = 19
print('x + y =',x+y)

# Output: x - y = 11
print('x - y =',x-y)

# Output: x * y = 60
print('x * y =',x*y)

# Output: x / y = 3.75
print('x / y =',x/y)

# Output: x // y = 3
print('x // y =',x//y)

# Output: x ** y = 50625
print('x ** y =',x**y)

Uitvoer

x + y = 19
x - y = 11
x * y = 60
x / y = 3.75
x // y = 3
x ** y = 50625

Vergelijkingsoperatoren

Vergelijkingsoperatoren worden gebruikt om waarden te vergelijken. Het retourneert ofwel True of False volgens de voorwaarde.

Operator Betekenis Voorbeeld
> Groter dan - Waar als de linker operand groter is dan de rechter x> y
< Minder dan - Waar als de linker operand kleiner is dan de rechter x
== Gelijk aan - Waar als beide operanden gelijk zijn x ==y
!= Niet gelijk aan - Waar als operanden niet gelijk zijn x !=y
>= Groter dan of gelijk aan - Waar als linker operand groter is dan of gelijk aan rechts x>=y
<= Kleiner dan of gelijk aan - Waar als linker operand kleiner is dan of gelijk aan rechts x <=y

Voorbeeld 2:Vergelijkingsoperatoren in Python

x = 10
y = 12

# Output: x > y is False
print('x > y is',x>y)

# Output: x < y is True
print('x < y is',x<y)

# Output: x == y is False
print('x == y is',x==y)

# Output: x != y is True
print('x != y is',x!=y)

# Output: x >= y is False
print('x >= y is',x>=y)

# Output: x <= y is True
print('x <= y is',x<=y)

Uitvoer

x > y is False
x < y is True
x == y is False
x != y is True
x >= y is False
x <= y is True

Logische operatoren

Logische operatoren zijn de and , or , not operators.

Operator Betekenis Voorbeeld
en Waar als beide operanden waar zijn x en y
of Waar als een van de operanden waar is x of y
niet Waar als de operand onwaar is (aanvulling op de operand) niet x

Voorbeeld 3:Logische operators in Python

x = True
y = False

print('x and y is',x and y)

print('x or y is',x or y)

print('not x is',not x)

Uitvoer

x and y is False
x or y is True
not x is False

Hier is de waarheidstabel voor deze operators.


Bitwise-operators

Bitsgewijze operators werken op operanden alsof het reeksen binaire cijfers zijn. Ze werken beetje bij beetje, vandaar de naam.

2 is bijvoorbeeld 10 in binair en 7 is 111 .

In de onderstaande tabel: Laat x =10 (0000 1010 in binair) en y =4 (0000 0100 in binair)

Operator Betekenis Voorbeeld
& Bitwise EN x &y =0 (0000 0000 )
| Bitgewijs OF x | y =14 (0000 1110 )
~ Bitgewijs NIET ~x =-11 (1111 0101 )
^ Bitwise XOR x ^ y =14 (0000 1110 )
>> Bitsgewijze verschuiving naar rechts x>> 2 =2 (0000 0010 )
<< Bitsgewijze verschuiving naar links x <<2 =40 (0010 1000 )

Opdrachtoperators

Toewijzingsoperators worden in Python gebruikt om waarden aan variabelen toe te wijzen.

a = 5 is een eenvoudige toewijzingsoperator die de waarde 5 aan de rechterkant toekent aan de variabele a aan de linkerkant.

Er zijn verschillende samengestelde operators in Python zoals a += 5 dat wordt toegevoegd aan de variabele en later hetzelfde toewijst. Het is gelijk aan a = a + 5 .

Operator Voorbeeld Equivalent aan
= x =5 x =5
+= x +=5 x =x + 5
-= x -=5 x =x - 5
*= x *=5 x =x * 5
/= x /=5 x =x / 5
%= x %=5 x =x % 5
//= x //=5 x =x // 5
**= x **=5 x =x ** 5
&= x &=5 x =x &5
|= x |=5 x =x | 5
^= x ^=5 x =x ^ 5
>>= x>>=5 x =x>> 5
<<= x <<=5 x =x <<5

Speciale operators

Python-taal biedt een aantal speciale soorten operators, zoals de identiteitsoperator of de lidmaatschapsoperator. Ze worden hieronder beschreven met voorbeelden.

Identiteitsoperators

is en is not zijn de identiteitsoperators in Python. Ze worden gebruikt om te controleren of twee waarden (of variabelen) zich op hetzelfde deel van het geheugen bevinden. Twee variabelen die gelijk zijn, betekent niet dat ze identiek zijn.

Operator Betekenis Voorbeeld
is Waar als de operanden identiek zijn (verwijs naar hetzelfde object) x is waar
is niet Waar als de operanden niet identiek zijn (verwijs niet naar hetzelfde object) x is niet waar

Voorbeeld 4:Identiteitsoperators in Python

x1 = 5
y1 = 5
x2 = 'Hello'
y2 = 'Hello'
x3 = [1,2,3]
y3 = [1,2,3]

# Output: False
print(x1 is not y1)

# Output: True
print(x2 is y2)

# Output: False
print(x3 is y3)

Uitvoer

False
True
False

Hier zien we dat x1 en y1 zijn gehele getallen met dezelfde waarden, dus ze zijn zowel gelijk als identiek. Hetzelfde is het geval met x2 en y2 (strings).

Maar x3 en y3 zijn lijsten. Ze zijn gelijk maar niet identiek. Het is omdat de tolk ze afzonderlijk in het geheugen lokaliseert, hoewel ze gelijk zijn.


Lidmaatschapsoperators

in en not in zijn de lidmaatschapsoperators in Python. Ze worden gebruikt om te testen of een waarde of variabele wordt gevonden in een reeks (string, lijst, tuple, set en woordenboek).

In een woordenboek kunnen we alleen de aanwezigheid van de sleutel testen, niet de waarde.

Operator Betekenis Voorbeeld
in Waar als waarde/variabele wordt gevonden in de reeks 5 in x
niet in Waar als waarde/variabele niet in de reeks wordt gevonden 5 niet in x

Voorbeeld #5:Lidmaatschapsoperators in Python

x = 'Hello world'
y = {1:'a',2:'b'}

# Output: True
print('H' in x)

# Output: True
print('hello' not in x)

# Output: True
print(1 in y)

# Output: False
print('a' in y)

Uitvoer

True
True
True
False

Hier, 'H' staat in x maar 'hello' is niet aanwezig in x (onthoud dat Python hoofdlettergevoelig is). Evenzo, 1 is key en 'a' is de waarde in woordenboek y . Vandaar, 'a' in y retourneert False .


Python

 1. C#-operators
 2. C++-operators
 3. C Programmeren van operators
 4. Python-gegevenstypen
 5. Python pass-instructie
 6. Python-functieargumenten
 7. Python-woordenboek
 8. Python-iterators
 9. Python-sluitingen
 10. Python datetime
 11. Python-slaap()